Desktop version
Nederland

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Gebondenheid aan deze algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Vinologics. Vinologics is gevestigd aan de Gooimeerpromenade 100, 1277 ER HUIZEN. Kamer van Koophandel Hilversum 32099258, B.T.W. nr. NL.170304188.B01.

1.2 De gebondenheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen wordt door Vinologics uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij de overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.4 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door Vinologics schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Vinologics worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Vinologics ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten & Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Vinologics, ongeacht het gebruikte communicatiemiddel, zijn vrijblijvend en Vinologics behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke of andere voorschriften noodzakelijk is.

2.2. Vinologics behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren dan wel nadere voorwaarden voorafgaande aan de acceptatie van een bestelling te stellen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Vinologics dit mee binnen negen (9) werkdagen na ontvangst van de bestelling, eventueel onder het stellen van nadere voorwaarden.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van uw bestelling aan Vinologics.

2.4 Aan door Vinologics met klant gemaakte mondelinge afspraken kan klant alleen rechten ontlenen, indien deze afspraken door Vinologics schriftelijk aan klant zijn bevestigd.

Artikel 3. Prijzen en betalingen en Levering

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW, inclusief 17 euro verwijderingsbijdrage en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betalingen kunnen per Ideal voldaan worden.

3.3 De bestelling en levering wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling. De gemiddelde levertijd is 2 werkdagen.

3.4 De door Vinologics opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn langer is dan 4 weken. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.5 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. U dient Vinologics aan te geven bij uw bestelling bij welke buren of vrienden de levering kan plaatsvinden indien u zelf niet thuis bent op het moment van levering. U dient Vinologics in staat te stellen feitelijk te kunnen afleveren, hiervoor dient u een dagdeel aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Indien niet kan worden afgeleverd kunnen extra kosten worden berekend.

3.6 Levering in Nederland

3.7 Bijdrage per bezorging is afhankelijk van uw bestelling en uw locatie, de verzendkosten worden automatisch aangegeven op het moment van bestellen. Deze variëren van 25 t/m 50 euro incl. BTW.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

4.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien uw betaling door ons is ontvangen. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan u over, maar pas nadat u voor ontvangst heeft getekend. Door te tekenen voor ontvangst gaat u tevens akkoord met de geleverde goederen. U kunt dan geen aanspraak meer maken op eventuele beschadigingen of transportschade aan het product. U dient bij ontvangst uw product(en) te inspecteren op eventuele onjuistheden.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Vinologics geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2 Vinologics garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de goederen bij aflevering te weigeren en retour te geven aan de koerier en Vinologics daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, per telefoon en E-mail in kennis te stellen. Dan wordt uw bestelling opnieuw verzonden.

6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Vinologics te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn. Hierbij moet u rekening houden dat u 25% van uw aankoopbedrag niet kunt terugvorderen, en dat de verzendkosten van de retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Vinologics, dan wel tussen Vinologics en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Vinologics, is Vinologics niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Vinologics.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Vinologics heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Vinologics gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Van overmacht aan de zijde van Vinologics is sprake indien Vinologics na het sluiten van de leveringsovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, defecten aan machinerieën, werkstaking en/of bedrijfsbezetting in het bedrijf van derden van wie Vinologics de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk gaat betrekken en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van Vinologics zijn ontstaan.

Artikel 9. Overige Voorwaarden tot Levering

9.1 Indien u aan Vinologics schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is Vinologics gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Vinologics schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Vinologics gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden worden toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt geen rechten ontlenen op grond van het feit dat Vinologics deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Vinologics in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Vinologics vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Vinologics is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.5 Vinologics verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over de activiteiten, producten en diensten van Vinologics. Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mail adres, dan kunt u een brief sturen naar: Vinologics, Gooimeerpromenade 100, 1277 ER in Huizen.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.